Külalissadama teenused

  • Kaikoha rent
  • Vee- ja elektrivarustus, wifi kail
  • Sadamakapteni teenus
  • Pesemisvõimalused ja WC
  • Ruumide rent sadamahoones
  • Jalgrataste rent
  • Transportiteenus
  • Reo- ja pilsivee ning olmeprügi vastuvõtt
  • 24/7 videovalve ja reaalajas kohalik ilmainfo

Külalisaluse sisenemine sadamasse tuleb eelnevalt kooskõlastada juhatajaga telefonil +372 57704555. Soovitav etteteatamise aeg 12h.

Navigatsiooniks vajaliku info leiad siit. Sadama akvatooriumi veetase kõigub olulisel määral. Enne sadamasse sisenemist kontrolli aluse gabariidipiirangud üle, helistades juhatajale.

Eisma sadam