Külalissadama teenused

 • Kaikoha rent
 • Vee- ja elektrivarustus, wifi kail
 • Jalgrataste ja SUP laua rent
 • Piknik- ja grillterrass
 • Grillitarvete rent
 • Sadamakapteni teenus
 • Pesemisvõimalused ja WC
 • Ruumide rent sadamahoones
 • Transportiteenus
 • Reo- ja pilsivee ning olmeprügi vastuvõtt
 • 24/7 videovalve ja reaalajas kohalik ilmainfo

Külalisaluse sisenemine sadamasse tuleb eelnevalt kooskõlastada sadamakapteniga telefonil +372 53452487. Soovitav etteteatamise aeg 12h.

Navigatsiooniks vajaliku info leiad siit. Sadama akvatooriumi veetase kõigub olulisel määral. Enne sadamasse sisenemist kontrolli aluse gabariidipiirangud üle, helistades juhatajale.

 

Eisma sadam