Koostööprojektid

Projekti Nimetus: Eisma sadama arendamine rahvusvahelise konkurentsivõimega sihtkohaks

Toetav fond: Euroopa Regionaalarengu Fond

Toetuse summa: 127,466.50 EUR

Projekti lühikokkuvõte ja eesmärk:

Projekti käigus viiakse Eisma sadam kooskõlla kõikidele külalissadamale esitatavate nõuetega, lisaks parendatakse ja luuakse juurde sadama tugi- ning mugavusteenuseid. Projekti eesmärgiks on Eisma sadama süvendamise, navigatsioonimärgistuse täiendamise, sadamateenuste parendamise ja lisandumise kaudu Eisma sadama ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine ning rannikuala veeturismi arendamine.

Projekti oodatavad tulemused:

Projekti üldeesmärgiks on Eisma sadama akvatooriumi ja sissesõidutee süvendamise, sadama- ja tugiteenuste parendamise ja lisandumise kaudu Eisma sadama ja piirkonna konkurentsivõime tugevdamine, sadama majandusliku jätkusuutlikuse tõstmine ning rannikuala veeturismi arendamine.

Eisma sadam